Home
Arsmote 16
Arsmote15
Arsmote14-
Arsmote13
Årsmøte 12
Årsmøte 11
Årsmøte 10

Vedtekter for   

Venture Club Norway

§ 1 Formål

Venture Club Norway er en motorsykkelklubb for eiere av Yamaha XVZ / Venture / RSV og har som formål å samle XVZ / Venture / RSV kjørere i Norge og fremme deres interesser i mc-sammenheng. Klubben ble startet i 1993.

§ 2 Medlemskap

For første gangs medlemskap kreves det at man eier en Yamaha XVZ / Venture / RSV. Medlem samt ektefelle/samboer/partner har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemskapet kan fornyes selv om man bytter sykkelmerke. Medlem samt ektefelle/samboer/partner har da møte-, forslags- og talerett – men ikke stemmerett. Det forutsettes betalt kontingent innen årsmøtets start for nye medlemmer.

Medlemskapet gjelder for ett år av gangen, og følger kalenderåret.

Stemmeberettigede medlemmer kan avgi stemme personlig ved deltagelse på årsmøtet, eller ved skriftlig fullmakt til formann innen årsmøtets start.

§ 3 Styret

1.     Styret leder VCNs virksomhet etter disse vedtekter og etter pålegg og vedtak som er gjort på årsmøtet.

2.     Klubben ledes av ett styre på 5 personer og som velges av/på årsmøtet.

o       Styret skal bestå av:

o       Formann, Nestformann, Kasserer/sekretær, Styremedlem og Vara til styret.

3.     De som kan velges inn i styret er:

o       Hovedmedlemmer som er eiere av Yamaha XVZ / Venture / RSV og ektefelle/samboer/partner der hovedmedlemmet eier Yamaha XVZ / Venture / RSV.

4.     Funksjonstiden for styremedlemmer er på to år.

o       Valgene forskyves slik at Formann, Kasserer/sekretær og Varamann velges det ene året, mens Nestformann, Styremedlem det neste.

5.     Styremedlem som skifter til annen type motorsykkel kan fortsette ut valgperioden og har stemmerett ved årsmøtet ut til og med det årsmøtet vedkommende trer ut av styret.

6.     En valgkomité bestående av to personer skal tilrettelegge valget for årsmøtet. Valgkomiteen velges av årsmøtet eller utpekes av styre. Funksjonstiden for valgkomiteen er 2 år, disse velges med 1 års forskyving. Valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres for medlemmene i god tid innen årsmøtets start.

7.     Styremøter avholdes etter behov vurdert av Formann eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det

§ 4 Årsmøtet

1.     Årsmøtet er Venture Club Norway’s høyeste myndighet.

o       Ordinært årsmøte avholdes på VCN`s Årsmøtetreff hvert år før 1.juli.

o       Sted bestemmes av årsmøtet ett år i forveien dersom aktuelle arrangører finnes. I motsatt fall kan årsmøte gi styret fullmakt til å finne sted, dato og arrangør.

o       Saker utover vedtektsendringer som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende senest 14. dager før annonsert årsmøtetidspunkt.

o       Innkalling og saksliste sendes ut til alle medlemmer senest 1. mai, anses som offentliggjort ved annonsering på klubbens hjemmeside.

2.     På årsmøtet kan bare de saker som er satt opp på sakslisten, behandles.

3.     Årsmøtet starter med:

o       Åpning - Antall stemmeberettigede til stede, jfr. § 2

o       Godkjenning av innkalling og saksliste.

o       Konstituering

1.     Dirigent

2.     Referent

3.     2 medlemmer for undertegning av protokoll

o       Styrets årsberetning.

o       Revidert regnskap pr 31. desember.

o       Innmeldte saker.

o       Retningslinjer og plan for neste års virksomhet.

o       Fastsettelse av kontingent for kommende periode – 01.01. til 31.12.

o       Valg av styre og valgkomite ihht. § 3.

o       Valg av revisor – velges utenom styret

4.     Årsmøtets vedtak treffes ved alminnelig flertall, foruten der annet er særskilt bestemt.

5.     Protokoll fra årsmøtet undertegnes av 2 medlemmer

§ 5 Premiering

1.     Klubbens treff skal inneholde pris for: Beste 1200, Beste 1300, Beste RSV, Lengst kjørte. Disse prisene tildeles kun klubbens medlemmer.

Utover dette kan det deles ut pris til Beste ikke Venture.

2.     Arrangør kan sette opp flere premier dersom ønskelig.

§ 6 Kontingent

1.     Kontingenten fastsettes av årsmøtet hvert år.

2.     Kontingenten betales innen 31.12 for påfølgende år.

For senere tilkomne medlemmer forfaller kontingenten som angitt på innbetalingsblankett, normalt 14 dager.

3.     Kun de som har betalt kontingent regnes som medlemmer av VCN, med de rettigheter og plikter dette innebærer. Kontingentperioden følger kalenderåret. Innbetalt kontingent kan ikke kreves tilbakebetalt.

§ 7 Vedtektsendringer

1.     Endring av VCNs vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet, og krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede medlemmer.

2.     For at en vedtektsendring skal kunne behandles må styret ha begrunnet forslag i hende innen 1.mai.

3.     Forslag om vedtektsendringer må bekjentgjøres medlemmene senest 14. dager før årsmøtet. Det er bekjentgjort ved annonsering via klubbens hjemmeside.

4.     Vedtatte endringer trer umiddelbart i kraft, såfremt ikke annet er besluttet av årsmøtet.

§ 8 Oppløsning av VCN

1.     Forslag om oppløsning av VCN må behandles på ordinært årsmøte.

2.     Forslaget må oppnå minst 2/3 skriftlig flertall blant de stemmeberettigede medlemmer for å bli vedtatt.

3.     Ved oppløsning går VCNs aktiva til stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Vedtektene ble revidert og godkjent av årsmøtet 2013